PRIJAVNICA No Excuse Tabori

Prosimo izpolnite spodnjo prijavnico.

Prijavnica je hkrati izjava o zdravstvenem stanju otroka, zato je oddaja obvezna.
Če na tabor prijavljate več otrok, prijavnico izpolnite za vsakega otroka posebej.

Po oddaji prijavnice boste avtomatsko preusmerjeni naprej na plačilo oz. novo prijavnico.

Prijavnica No Excuse Tabori

Termin tabora, na katerega prijavljam otroka: *

Označite možnost prevoza, ki ga želite koristiti (v primeru subvencioniranega tabora je prevoz za udeležence brezplačen): *

Če boste otroka na taborni prostor pripeljali sami, označite, kdaj lahko vašega otroka pričakujemo: *

Če boste otroka na taborni prostor pripeljali sami, označite, kdaj boste otroka po koncu taborjenja prišli iskat: *

Za udeležbo na taborjenju želim koristiti subvencioniranje tabornine v skladu s pogojem udeležbe za socialno šibkejše družine. *podatek o ustrezanju pogojem bomo preverili s pomočjo osnovne šole, ki jo otrok obiskuje, ali centra za socialno delo. *

Če ste zgoraj označili "DA", prosimo priložite dokazilo o izpolnjevanju pogojev za koriščenje subvencije (npr. odločba CSD, izjava šole ali CSD o socialnem stanju družine). Do subvencije so upravičeni udeleženci, ki prihajajo iz socialno ranljivih družin. V primeru dodatnih vprašanj nas kontaktirajte.Accepted file types: jpg|jpeg|jpe,gif,png,pdf,class,tar,zip,gz|gzip,wri,dotx,dotm. Max. file size: 5 MB

  Prehrana *

  Jemanje zdravil *

  Astma *

  Dovoljujem, da svetovalna delavka šole posreduje podatke o brezplačni udeležbi glede na socialno-ekonomski status družine odgovornim organizacijam.

  DOVOLJENJE ZA OBJAVO FOTOGRAFIJ IN VIDEO POSNETKOV: Na spletnih straneh organizacij, v glasilih in drugih publikacijah včasih objavljamo fotografije udeležencev na naših aktivnostih. Objavljamo tudi pisne, likovne in druge izdelke udeležencev. Zakonodaja predvideva, da je za javno objavo tovrstnih aktivnosti oziroma fotografij in izdelkov potrebno imeti soglasje staršev ali skrbnikov. Dovoljujem objavo fotografij, video posnetkov, pisnih in likovnih izdelkov na spletnih straneh odgovornih organizacij, na straneh na družbenih omrežjih, v spletni galeriji, v glasilih in drugih publikacijah ter v drugih medijih. Fotografije, posnetki in dela bodo objavljeni zgolj za namene obveščanja ter promocije in nikoli v osebno škodo ali žalitev osebe, povezane s fotografijo, posnetkom ali delom. Soglasje velja do preklica. S podpisom te izjave sprejemam statut Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija in Inštituta za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (objavljen na spletnih straneh organizacij). S podpisom izjavljam tudi, da sem prebral, razumel in sprejemam splošne pogoje glede varstva osebnih podatkov, fotografiranja, snemanja in objave del, pojasnjena v tej izjavi. Jamčim o točnosti podatkov, navedenih na prijavnici, in se zavezujem, da bom vsakršno spremembo sporočil v roku 90 dni od nastanka. Kot starš ali skrbnik dovoljujem udeležbo svojega otroka taboru. *

  IZJAVA STARŠEV ALI SKRBNIKOV PRED SODELOVANJEM OTROKA ALI MLADOSTNIKA NA TABORJENJU GLEDE NA UKREPE ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA VIRUSA COVID-19 Potrjujem, da se bom pred udeležebo otroka na taborjenju seznanil s potrebnimi ukrepi za omejevanje širjenja virusa COVID-19 ter da bom vodstvu taborjenja podal resnične informacije glede zdravstvenega stanja otroka. Seznanjem sem z možnostjo odpovedi taborjenja, če bodo to zahtevali sprejeti ukrepi za omejevanje širjenja virusa. Če se bodo pri otroku pojavili simptomi bolezni, se strinjam, da bom sam prišel ponj na taborni prostor Kokarje. *

  Strinjam se, da se moj otrok udeleži taborjenja v organizaciji Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija. Potrjujem, da so zgoraj navedeni podatki resnični in pravilni. Dovoljujem uporabo navedene telefonske številke in e-naslova za komunikacijo z vodstvom taborjenja. Soglašam tudi z objavo fotografij s taborjenja, na katerih se pojavlja otrok. S podpisom potrjujem, da sem seznanjen z vsemi potencialnimi nevarnostmi, ki se lahko zgodijo na poletnem taborjenju pri izvajanju aktivnosti v naravi, in dovoljujem, da se moj otrok udeležuje teh aktivnosti. V primeru, da katerih aktivnosti otroku ne dovolite, nas o tem seznanite. V primeru nezgode dovoljujem prevoz z osebnim avtomobilom v najbližji zdravstveni dom. Jamčim tudi, da sem se z otrokom pogovoril(a) o njegovem obnašanju na taborjenju. Seznanjen(a) sem tudi, da lahko v primeru neprimernega obnašanja otroka pošljete domov na moje stroške. *

  VARSTVO OSEBNIH PODATKOV: Osebni podatki se zbirajo in nadaljnje obdelujejo za namen izvedbe taborjenja, za obveščanje, za raziskovalne in statistične namene in druge primerljive namene v skladu s statutom odgovornih organizacij in zakonodaje na področju varovanja osebnih podatkov (GDPR). Dostop do evidence imajo člani upravnega odbora in vodstvo organizacij ter vodja taborjenja. Dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo mojih osebnih podatkov in podatkov otroka za potrebe izvedbe taborjenja in delovanja organizacije, pri čemer je le-ta dolžna ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). *

  3 + 3 =