V povezavi z obiskano Spletno platformo https://tabori.noexcuse.si/ in glede nakupa vstopnic na navedeni spletni platformi, velja, da je ponudnica spletne platforme oziroma prodajalka vstopnic ter organizatorka dogodkov:

MLADINSKA ZVEZA BREZ IZGOVORA SLOVENIJA – YOUTH NETWORK NO EXCUSE SLOVENIA
Slovenska cesta 56
1000 Ljubljana
Matična številka: 4045963000
Davčna številka: SI 84445211

elektronski naslov: info@noexcuse.si

MLADINSKA ZVEZA BREZ IZGOVORA SLOVENIJA – YOUTH NETWORK NO EXCUSE SLOVENIA je od dne 11.09.2012 vpisana pri Upravni enoti Ljubljana kot društvo.

Opredelitev pojmov

 • MLADINSKA ZVEZA BREZ IZGOVORA SLOVENIJA – YOUTH NETWORK NO EXCUSE SLOVENIA (v nadaljevanju: družba): je razvijalka, lastnica in ponudnica spletne platforme https://tabori.noexcuse.si/ s katero v razmerju do potrošnikov nastopa kot prodajalka pri spletni prodaji vstopnic in organizatorka posameznega dogodka.

 • Spletna platforma https://tabori.noexcuse.si/ (v nadaljevanju: spletna platforma) zajema računalniški sistem s pripadajočo strojno in programsko opremo družbe in vse sorodne domene in pod-domene, ne glede na njihovo testno, preteklo, operacijsko ali jezikovno različico, ki družbi omogočajo izvajanje storitve spletnega prodajanja vstopnic za lastne dogodke.

 • Mladinski tabor oziroma posamezni dogodek (v nadaljevanju: tabor oziroma dogodek) je dogodek, ki ga organizira družba. Podatki o posameznem dogodku so opisani (datum izvedbe, vsebine, kraj, cena, ipd.) na zadevni podstrani dogodka.

 • Vstopnica pomeni potrditveno sporočilo in prijavni obrazec, ki sta ob uspešno izvedenem nakupu posredovana kupcu na njegov elektronski naslov. Udeležba na dogodku je pogojena z izpolnitvijo in oddajo prijavnega obrazca.

 • Obiskovalec spletne platforme (v nadaljevanju: obiskovalec oziroma uporabnik): je oseba, ki je obiskala oziroma navigira po spletni platformi in njenih podstraneh.

 • Kupec: je uporabnik, ki je na spletni platformi uspešno opravil nakup in potrdil vnosno polje »Strinjam se s Splošnimi pogoji poslovanja« oziroma kliknil na gumb »Naročilo z obveznostjo plačila«.

 • Nakup: sklenitev pogodbe na daljavo za nakup vstopnice preko oddaje naročila na spletni platformi, ki je sklenjena med kupcem in družbo kot organizatorko dogodka, pri čemer je pogodba sklenjena po objavljeni ceni, v obsegu izbranih količin in v skladu s pogoji ter določili teh Splošnih pogojev in objavljenimi pogoji posameznega dogodka, ki veljajo v času oddaje naročila in so navedeni na zadevni podstrani dogodka.

 • Zadevna podstran dogodka: podstran spletne platforme na kateri je organizator dogodka objavil ceno vstopnice, termin izvedbe dogodka in vse druge relevantne podatke o svojem dogodku in na kateri lahko kupec opravi nakup vstopnic za predmetni dogodek.

Veljavnost teh Splošnih pogojev in jezik poslovanja

Te Splošni pogoji predstavljajo pogodbo med družbo in kupcem, ki jo kupec z družbo sklene na podstrani »Prijava in plačilo« oziroma ob uspešnem zaključku korakov za nakup, predhodni potrditvi vnosnega polja »Strinjam se s Splošnimi pogoji poslovanja« oziroma klikom na gumb »Oddaja naročila z obveznostjo plačila«.

Kupce vljudno naprošamo, da si skrbno preberejo tu zajeta določila pred izvedbo vsakršnega nakupa na spletni platformi.

Kupca vselej zavezuje le zadnja različica teh Splošnih pogojev, ki je veljavna v trenutku nakupa in kot taka vselej dostopna na povezavi https://tabori.noexcuse.si/splosni-pogoji/. Že opravljeni nakupi se bodo vedno presojali v skladu s Splošnimi pogoji, ki so veljali v času posameznega nakupa.

V kolikor pride do konflikta med določili teh Splošnih pogojev in drugih morebitnih splošnih pogojev oziroma pravilnikov družbe, se uporabijo določila, ki so specialnejša glede na predmet urejanja.

V kolikor pristojno sodišče ali drug pristojni organ odloči, da je katera koli določba teh Splošnih pogojev nična ali kako drugače neizvršljiva, ostanejo preostala določila teh Splošnih pogojev v veljavi, v kolikor je to mogoče.

Nobeno določilo v teh Splošnih pogojih ne ustvarja odnosa zastopanja ali partnerstva med družbo in uporabnikom oziroma kupcem.

Na spletni platformi je mogoče pogodbo z družbo skleniti zgolj v slovenskem jeziku.

Te Splošni pogoji ne urejajo varstva osebnih podatkov ter rabe piškotkov v zvezi s spletno platformo, ter ne ponujajo informacij po 13. členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), pač  pa je to področje opredeljeno v Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, ki so objavljene na povezavi: https://tabori.noexcuse.si/politika-zasebnosti/.

Spremembe teh Splošnih pogojev

Ob implementaciji dodatnih storitev in tehnologij, ob nastopu novih okoliščin in v vseh morebitnih drugih primerih, ki k temu botrujejo, si družba pridržuje pravico, da te Splošne pogoje spremeni. V kolikor bodo te Splošni pogoji spremenjeni, bo družba naredila vse kar je v njeni moči, da uporabnike oziroma kupce o tem obvesti preko običajnih elektronskih komunikacijskih kanalov (npr. elektronsko sporočilo, poslano na elektronski naslov uporabnika), oziroma s pomočjo obvestila, ki bo objavljeno na spletni platformi.

Objava nadpisanega obvestila in dejstvo, da je kupec potrdil vnosno polje »Strinjam se s Splošnimi pogoji poslovanja« ter oddal novo naročilo po spremembi teh Splošnih pogojev, predstavljajo kupčevo soglasje k zadevni spremembi teh Splošnih pogojev.

V kolikor se kupec ne strinja s spremembo teh Splošnih pogojev je dolžan družbo o tem obvestiti najkasneje do oddaje novega naročila po spremenjenih Splošnih pogojih, pri čemer ima družba v takih primerih pravico, da zavrne poslovanje s takim kupcem oziroma odstopi od sklenjene pogodbe v odstopnem roku, ki je pred tem usklajen s kupcem.

Na podstrani https://tabori.noexcuse.si/splosni-pogoji/ spletne platforme bodo sicer vedno objavljeni zgolj tisti Splošni pogoji, ki so takrat v veljavi.

»Obvezne informacije, ki jih družba zagotavlja potrošnikom pred nakupom vstopnic na daljavo« tvorijo sestavni del pogodbe med družbo in kupcem, ki se lahko kot take naknadno (t.j. po opravljenem nakupu) spremenijo le z izrecnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

Hramba in dostop do besedila teh Splošnih pogojev

Družba trajno hrani zadnjo in pretekle različice teh Splošnih pogojev. Vsak kupec lahko kadarkoli od družbe zahteva, da mu ta posreduje tiste Splošne pogoje, ki so veljali ob njegovem nakupu. Le te mu družba posreduje brezplačno na trajnem nosilcu, zadevni Splošni pogoji pa predstavljajo veljavno pogodbo med kupcem in družbo.

V nadpisanem primeru se lahko kadarkoli obrnete na družbo tako, da v zvezi s tem pošljete:

            – elektronsko sporočilo na naslov: info@noexcuse.si,

Odgovornost za delovanje spletne platforme

Družba se trudi zagotavljati, da sta dostop oziroma uporaba spletne platforme preko običajnih komunikacijskih sredstev na voljo vsem uporabnikom v neprekinjeni, nemoteni in varni obliki, vendar to lahko ovirajo številni dejavniki, na katere družba ne mora vplivati.

Družba posledično uporabnikom spletne platforme ne odgovarja v zvezi z zadržanim delovanjem spletne platforme in morebitno nezmožnostjo dostopanja do pripadajočih vsebin in vstopnic, ki so ponujeni na spletni platformi, na kar uporabnik pristane z uporabo spletne platforme.

Družba si v primeru večjih resnih izpadov delovanja spletne platforme pridržuje pravico do preklica vseh naročil, ki so bila izvedena v času delnega ali popolnega nedelovanja spletne platforme, pri čemer bo družba v takih primerih vselej obvestila vse uporabnike, ki so svoja naročila takrat veljavno oddali, in se z njimi posamično dogovorila o morebitnem vračilu kupnine oziroma elektronski dostavi vstopnic.

Družba dostopanje do spletne platforme s strani uporabnikov omogoča z komunikacijskimi sredstvi in na brezplačni osnovi, pri čemer je uporaba in dostopanje do spletne platforme lahko povezana s stroški, ki so zunaj vpliva družbe (npr. strošek elektrike, plačilo internetnega priključka, plačilo prenosa mobilnih podatkov operaterju, ipd.).

Varnost uporabljenih tehničnih in komunikacijskih sredstev, omrežja, uporabljenega elektronskega predala, oziroma naslova, gesel in uporabniškega računa, je odgovornost posameznega uporabnika oziroma kupca.

Uporaba spletne platforme s strani mladoletnikov in oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo

Postopek registracije uporabniškega računa je bil ustvarjen z namenom, da na dogodke otroke prijavljajo njihovi starši oziroma skrbniki.

Posledično, pod pretnjo kršitve teh Splošnih pogojev kupec družbi jamči, da je starš oziroma skrbnik osebe, ki jo prijavlja na dogodek in da je dopolnil vsaj 16 let. Družba namreč ne sprejema naročil oseb, ki so mlajše od 16 let oziroma oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, v kolikor v zvezi s tem predhodno ne pridobi izrecnega dovoljenja zakonitih zastopnikov take osebe. Vse take osebe morajo v zvezi s tem družbo kontaktirati pred registracijo in izvršitvijo nakupa na naslovu: info@noexcuse.si.

Družba posledično zavestno ne ponuja vstopnic in dogodkov mladoletnim osebam oziroma osebam z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, pač pa njihovim staršem in zakonitim skrbnikom. Podatke, ki se nanašajo na osebe, ki so mlajše od 15 let (npr. podatke iz prijavnega obrazca), družba obdeluje zgolj ob predpostavki, da so ji bili taki podatki posredovani s strani staršev oziroma skrbnikov prijavljene osebe.

V kolikor bo družba sama naknadno ugotovila, da obdeluje osebne podatke mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo brez privolitve starša ali skrbnika, bo naredila vse, kar je potrebno, da se vsi posredovani osebni podatki takih oseb izbrišejo.

Če starši ali skrbniki mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo ugotovijo, da so bili družbi v okviru prijave na dogodek posredovani podatki njihovega otroka oziroma varovanca, starši oziroma skrbniki pa k temu niso soglašali, lahko to sporočijo družbi in zahtevajo takojšen izbris takih osebnih podatkov na naslovu info@noexcuse.si.

V kolikor obstajajo, so posamezne starostne omejitve dogodkov vselej navedene ob opisu vsakega zadevnega dogodka.

Potek nakupa na spletni platformi (tehnični postopki za sklenitev pogodbe)

Uporabnik nakup na spletni platformi izvede tako da, z uporabo komunikacijskega sredstva izvrši spodaj opisane korake:

 • navigacija do spletne platforme preko brskalnika oziroma z uporabo aplikacije,
 • iskanje in ogled posamezne vstopnice v ponudbi vstopnic na spletni platformi s klikom na slike oziroma grafike, ki simbolično predstavljajo posamezen dogodek,
 • ogled vstopnice in izbor količine vstopnic za nakup s klikom zadevnih gumbov,
 • izbor drugih specifikacij vstopnice (npr. izbor prevoza ipd.),
 • uporabnik vnese zahtevane podatke (ime, priimek, elektronski naslov) za izvršitev naročila in izvedbo elektronske dostave vstopnice
 • uporabnik si izbere želeno plačilno metodo,
 • uporabnik preveri vse dosedanje vnose (specifikacijo oziroma količino izbrane  vstopnice, podatke za izvršitev nakupa in elektronsko dostavo, izbrano plačilno metodo), jih po potrebi spremeni ter še enkrat preveri skupno ceno vseh izbranih vstopnic, ki vključuje davke oziroma druge dajatve in stroške, vnese morebitne kupone oziroma kode za popuste, ter v kolikor se strinja z vsemi določili teh Splošnih pogojev in želi izvršiti nakup, klikne na gumb »Potrdi plačilo« pred tem  pa izpolni polje »Strinjam se s Splošnimi pogoji poslovanja«.
 • S klikom na gumb »Potrdi plačilo« je pogodba med kupcem in družbo glede nakupa izbranih vstopnic sklenjena.
 • V kolikor je bilo naročilo uspešno oddano, uporabnik na vneseni elektronski naslov prejme potrditev  naročila.
 • Po oddaji naročila kupec na vneseni elektronski naslov prejme obvestilo, da je bilo naročilo uspešno sprejeto.
 • V nadpisanem obvestilu se nahaja račun in kupljena vstopnica.

Sprejem naročila in potrditev naročila s strani družbe ter omejena možnost odstopa od pogodbe (naročila) brez posledic:

 • Po oddaji naročila sistem samodejno elektronsko dostavi kupcu kupljene vstopnice oziroma prijavni obrazec in račun na elektronski naslov, ki ga je kupec v ta namen posredoval družbi.
 • Po potrditvi naročila lahko družba kupca po elektronski pošti obvesti tudi o organizatorjevi morebitni spremembi termina izvedbe oziroma kraja dogodka, v kolikor se ta razlikuje od tistega, ki je bil objavljen na zadevni podstrani dogodka spletne platforme v času kupčevega nakupa, pri čemer bo kupec o tem obveščen preko vnesenega elektronskega naslova s strani družbe, in bo lahko v tem primeru odstopil od pogodbe (naročila) brez kakršnih koli posledic, družba pa mu bo povrnila celotno kupnino, kot je opredeljeno v poglavju »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev.

Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

Pred oddajo naročila je uporabniku prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • vidi in pregleda, katere vstopnice je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
 • vidi in pregleda ceno posamezne vstopnice ter skupno ceno celotne izbrane količine vstopnic;
 • spreminja izbrano količino posamezne vstopnice in izračuna novo ceno tako spremenjene količine  (klik na gumb za spremembo količine);
 • odstranjuje izbrane vstopnice, ki jih ne želi kupiti (klik na simbol zabojnika ob ceni izbranih vstopnic) in  se s tem avtomatično vrne na prejšnji korak.

Pred potrditvijo naročila je uporabniku prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav;

 • spreminja izbrano količino vstopnic;
 • spreminja izbrani način plačila ter;
 • pregleduje in potrjuje posamezne spremembe naročila (npr. vnesene podatke);
 • pri čemer ima pri vsakem od korakov kupec možnost, da se  vrne en korak nazaj (npr. klik na puščico za »nazaj« v orodni vrstici brskalnika).

Veljavnost in prenosljivost vstopnice ter reševanje sporov glede vstopnice

Vsaka vstopnica je veljavna zgolj za dogodke in termine izvedbe, ki so bili navedeni na podstrani dogodka.

Vstopnic ni dovoljeno zlorabljati, spreminjati, kopirati ali kako drugače potvarjati.

Veljaven vstop na dogodek lahko družba kot organizatorka pogojuje s spoštovanjem pogojev dogodka (npr. starostna omejitev, prepoved vstopa z alkoholnimi pijačami, primerno vedenje ipd.), pri čemer so takšni pogoji kupcu vselej na voljo na zadevni podstrani dogodka (bodisi kot dodani opis dogodka, bodisi kot povezava na dokument, ki vsebuje pogoje). Družba lahko imetniku veljavne vstopnice prepove vstop ali nadaljnjo udeležbo na dogodku na podlagi kršitev pravil dogodka oziroma pravil poslovanja organizatorja.

Družba bo morebitne spore (npr. o obstoju, veljavnosti in prenosljivosti vstopnice) reševala po tem, ko bo s strani katere koli stranke o takem sporu obveščena na naslovu: info@noexcuse.si.

V kolikor družba utemeljeno zavrne osebi nadaljnjo udeležbo na dogodku na podlagi kršitev pravil dogodka oziroma pravil poslovanja, družba ni dolžna kupcu oziroma imetniku vstopnice povrniti kupnine za vstopnico, ki jo je kot veljavno uspešno elektronsko dostavila na vneseni elektronski naslov v skladu s temi Splošnimi pogoji.

Posredovanje računa

Kupcu je vselej izstavljen račun za nakup vstopnic kot .pdf dokument, ki je posredovan na vneseni elektronski naslov kupca. Kupec je primoran shraniti račun za namene morebitnega odstopa od pogodbe in vračila vstopnice, kot je to opredeljeno v poglavjih »Odstop od pogodbe« in »Vračilo vstopnic v primeru odstopa od pogodbe« teh Splošnih pogojev.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih vstopnic oziroma računov, ne upoštevamo.

Načini plačila

Nakupe na spletni platformi je mogoče opraviti na sledeče načine:

 • plačilo z nakazilom na TRR,
 • plačilo z plačilno storitvijo Paypal,
 • plačilo s plačilno ali kreditno kartico.

Uspešen zaključek nakupa in obvezna izpolnitev prijavnice ter izjave

Po prejemu plačila na podlagi izbrane plačilne metode bo sistem samodejno v nekaj minutah na vneseni elektronski naslov kupca posredoval potrditev izvedenega naročila.

Ko ste uspešno izvedli nakup vas prosimo, da na povezavi, ki jo boste prejeli v email sporočilu izpolnete prijavnico.

Veljavna udeležba na dogodku je mogoča zgolj ob predhodni oddaji prijavnice v elektronski obliki.

Po prejemu izpolnjene prijavnice in ob potrjenem plačilu bo prijava zaključena in mesto na dogodku udeležencu zajamčeno.

Ob uspešni prijavi na dogodek bo družba prijavitelju na njegov elektronski naslov pred izvedbo dogodka poslala tudi izjavo, ki jo mora podpisati prijavitelj oziroma skrbnik mladoletne osebe. Podpisano izjavo mora prijavitelj oziroma skrbnik (ali pooblaščena polnoletna oseba) oddati družbi (npr. osebam, ki izvajajo taborjenje).

*Zadnji rok za oddajo prijave je 10. 7. 2024

Cene vstopnic

Vse navedene cene vstopnic veljajo v trenutku oddaje naročila.

Ponudba vstopnic velja dokler so vstopnice prodajnega programa na zalogi oziroma v ponudbi.

Vse cene na spletni platformi so navedene v evrih in vsebujejo DDV.

Popusti, promocijske kode, kode za popust in boni

Promocijske kode, kode za popust in bone je mogoče koristiti tako, da kupec kodo vpiše v ustrezno polje pri zadevnem koraku nakupa, kot je to podrobneje opisano v poglavju »Postopek nakupa na spletni platformi«.

Popusti in druge ugodnosti, ki vplivajo na ceno vstopnice, kakor tudi popusti na vstopnice, ki so posebej označeni, kot je to navedeno v poglavju »Posebne oznake vstopnic«, se med seboj ne seštevajo.

Promocijskih kod, kod za popuste in bonov ni mogoče menjati za gotovino ali drugo obliko ugodnosti pri družbi.

Posebne oznake vstopnic:

•    z oznako »15 % popusta ob prijavi do 15. 4. 2024« so označeni dogodki oziroma vstopnice v obdobju od 10. 3. 2022 do 15. 4. 2024. V kolikor kupec v tem času kupi zadevno vstopnico, bo na vrednost kupnine samodejno prejel 15 % popusta.

Odstop od pogodbe

Če ne gre za spremembo termina oziroma kraja izvedbe dogodka, oziroma za odpoved dogodka, odstop od pogodbe ni mogoč.

V skladu z 12. točko 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov, kupec nima pravice do odstopa od pogodbe pri storitvah za prosti čas, pri katerih se ponudnik zaveže, da bo izpolnil svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku, pri čemer nakup vstopnic na spletni platformi predstavlja takšno storitev.

Iz nadpisanega posledično izhaja, da so nakupi vstopnic na spletni platformi zavezujoči in da odstop od pogodbe načeloma ni mogoč.

Kdaj je odstop od pogodbe vseeno mogoč?

Odstop od pogodbe je možen v primeru zavarovanja odpovedi tudi ob morebitni odjavi iz upravičenih razlogov (vladne omejitve, zdravstveni razlogi ipd.). Plačilo se vrne v celoti zgolj ob predloženem zdravniškem potrdilu ali drugi verodostojni listini. Ob odjavi iz drugih razlogov udeleženec prejme voucher, ki ga lahko uporabi za druge aktivnosti Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija do 31. 12. 2025. V primeru neudeležbe brez predhodnega obvestila plačil ne vračamo.

Rok za odstop in obveščanje družbe o želji po odstopu od pogodbe?

Glede svoje želje po odstopu od pogodbe, lahko kupec v 2 mesecih od predvidenega termina izvedbe spremenjenega oziroma odpovedanega dogodka družbo obvesti tako, da pošlje izpolnjeni obrazec, ki ga predvideva Zakon o varovanju potrošnikov in je kupcu dostopen v nadaljevanju.

Kot obrazec za odstop lahko kupec uporabi tudi naslednji vzorec, tako da ga prepiše oziroma prekopira na list papirja in ga pošlje na naslov družbe (oziroma tako, da ga prekopira v elektronsko sporočilo in ga pošlje na zgoraj navedeni elektronski naslov), ter pred tem izpolni polja, ki so označena z *:

MLADINSKA ZVEZA BREZ IZGOVORA SLOVENIJA – YOUTH NETWORK NO EXCUSE SLOVENIA
Slovenska cesta 56
1000 Ljubljana

Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za prodajo naslednjega blaga: * (navedete vstopnice oziroma dogodek, glede katerega ste izvedli nakup).

Blago je bilo naročeno dne: * in prejeto dne: b*

Ime kupca: *

Naslov kupca: *

Podpis kupca: * (samo če se obrazec pošlje na papirju)

Datum: *

Od pogodbe lahko kupec odstopi tudi tako, da pošlje nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe in za katere vstopnice oziroma dogodek gre na:

 •  elektronski naslov družbe:

info@noexcuse.si

 • fizični naslov družbe:

MLADINSKA ZVEZA BREZ IZGOVORA SLOVENIJA – YOUTH NETWORK NO EXCUSE SLOVENIA
Slovenska cesta 56
1000 Ljubljana

Šteje se, da je bilo obvestilo o odstopu oddano pravočasno, v kolikor ga je družba prejela v 2 mesecih od predvidenega termina izvedbe spremenjenega oziroma odpovedanega dogodka.

Družba se vselej prizadeva, da o vseh primerih nadpisanih sprememb obvesti kupce vstopnic s sporočilom, ki je poslano na vneseni elektronski naslov.

Odstop od pogodbe po nastopu predvidenega termina dogodka?

V kolikor kupec svojo željo po odstopu od pogodbe sporoči družbi pred iztekom predvidenega termina izvedbe spremenjenega oziroma odpovedanega dogodka, bo družba vršila postopek presoje glede vračila kupnine. Kupec v glede odstopa od pogodbe obvesti družbo na način, ki je opisan v prejšnjem razdelku tega poglavja.

Družba bo sodelovala s kupci vstopnic pri zaščiti vseh njihovih potrošniških pravic, ter pomagala pri reševanju njihovih zahtevkov ter  poskrbela, da bo pri upravičenih odstopih kupnina vrnjena kupcu.

Družba se vselej zavezuje, da bo kupcem, ki so s svojim zahtevkom za odstop od pogodbe uspeli, nemudoma oziroma najkasneje v roku 15 dni od trenutka, ko je bil kupčev odstop od pogodbe spoznan kot upravičen, vrnila celotni znesek plačane kupnine.

Zakon o varovanju potrošnikov družbi nalaga, da kupce obvesti tudi o tem, da odstop od pogodbe ni mogoč za:

•   izdelke ali storitve, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera družba nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
•   opravljano storitev, če  družba pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi kupčevega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo družba v celoti izpolni;
•   izdelke, ki so zaradi svoje narave neločljivo pomešani z drugimi predmeti.

Vračilo plačil kupcu v primeru odstopa od pogodbe

V kolikor je kupec svoj odstop sporočil družbi v skladu s temi Splošnimi pogoji in je njegov odstop od pogodbe upravičen, bo družba vračilo plačane kupnine za vstopnice izvedla takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 15 dni od prejema kupčevega sporočila o odstopu od pogodbe.

Družba vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je ta uporabil pri nakupu na spletni platformi (običajno s plačilom na transakcijski račun kupca), razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugačnega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Kupcu v nobenem primeru ne bodo povrnjeni dodatni stroški, ki so bili povezani z njegovo načrtovano udeležbo na dogodku (npr. hotelske rezervacije, ipd.).

Pri odstopu od pogodbe, v zvezi s katero je bila koriščena koda za popust ali promocijska koda, se nastala situacija razlaga tako, kot da je bil pri ceni naročene vstopnice popust, pri čemer kupec v primeru takšnega vračila ne pridobi nove kode za popust oziroma promocijske kode. Kupcu se vselej vrne le dejansko vplačani znesek nakupa.

Stvarne napake oziroma napake pri izvedbi storitve

Potrošnik ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od izvajalca storitve zahtevati, da:

–       odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali

–       vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali

–       ponovno opravi storitev ali

–       vrne plačani znesek.

Ko kupec uveljavlja obstoj nepravilnosti pri izvedbi storitve (organizaciji dogodka) lahko sam izbira med štirimi pravicami, ki jih določa Zakon o varstvu potrošnikov, pri čemer lahko zahteva:

·         odpravo napake,

·         zamenjavo vstopnice z novo brezhibno vstopnico,

·         vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako,

·         vračilo plačanega zneska.

Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb

Kupec lahko uveljavljanje stvarne napake oziroma nepravilnosti pri izvedeni storitvi (organizaciji dogodka) tako, da na elektronski naslov družbe: info@noexcuse.si pošlje sporočilo, v katerem navede katere vstopnice je kupil od družbe oziroma katerega dogodka se je udeležil in kdaj, ter kakšno stvarno napako oziroma nepravilnost pri izvedbi dogodka je zaznal, pri čemer je priporočljivo, da v sporočilo umesti tudi račun, ki mu ga je družba izdala v zvezi z nakupom zadevne vstopnice oziroma druga dokazila, ki dokazujejo, da je izdelek kupil pri družbi in da se je dogodka udeležil. Prav tako je priporočeno, da kupec v sporočilo vključi tudi slikovno gradivo, video posnetek, ali drugo gradivo, ki pojasnjuje očitano stvarno napako.

Ko družba prejme kupčevo sporočilo o uveljavljanju obstoja stvarne napake oziroma nepravilnosti (reklamacija) in v kolikor se z obstojem napake strinja, bo družba izbranemu zahtevku kupca (odprava napake, menjava vstopnice, vrnitev sorazmernega dela kupnine, vračilo plačanega zneska) ugodila najkasneje v 8 dneh po prejemu zahteve za uveljavitev stvarne napake (reklamacije), pri čemer bo družba v morebitnih primerih, ko bi uveljavljeni zahtevek kupca terjal dlje časa za izvršitev (npr. dlje časa za dostavo nove vstopnice), kupca znotraj opisanega osem dnevnega roka o tem opozorila, ter se z njim uskladila glede nadaljnjega postopanja.

Tudi če se z zatrjevanim obstojem napake družba ne bo strinjala, bo družba kupcu prav tako odgovorila v roku 8 dni.

Če v navedenem roku kupec ne dobi odgovora družbe v zvezi z nadpisanim, lahko kupec poda prijavo na Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Dunajska cesta 160 1000 Ljubljana, T: 01 280 87 00, elektronski naslov: gp.tirs@gov.si.

Družba ima vzpostavljen tudi sistem za obravnavanje drugih pritožb z zvezi z vstopnicami oziroma nakupom na spletni platformi. Glede morebitne pritožbe se lahko uporabnik oziroma kupec obrne na družbo prek elektronskega naslova info@noexcuse.si.

Družba bo v petih delovnih dneh potrdila, da je prejela pritožbo in v nadaljnjih osmih dneh obvestila uporabnika oziroma kupca o poteku postopka s pritožbo. Družba si bo prizadevala po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo mogoča ali dosežena, je za reševanje vseh sporov med družbo in uporabnikom oziroma kupcem izključno pristojno sodišče v Ljubljani, pod katerega zadeva sodi glede na njegovo stvarno pristojnost.

Za te Splošne pogoje in za vse spore med družbo in uporabnikom oziroma kupcem velja in se uporablja slovensko materialno oziroma procesno pravo.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo veljavna določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno s predpisi družba ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Družba, ki kot ponudnica vstopnic in storitev upravlja s spletno platformo na območju RS in posledično znotraj EGP, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Obvezne informacije, ki jih družba zagotavlja kot ponudnica storitve informacijske družbe

Družba zagotavlja lahek neposreden in enostaven dostop do podatkov o svojem podjetju in sedežu, o veljavnem elektronskem naslovu za hitro in učinkovito komuniciranje, ter svojo matično oziroma davčno številko na dnu spletnega mesta spletne platforme oziroma na začetku teh Splošnih pogojev.

Splošne informacije, ki jih družba zagotavlja potrošnikom pred nakupom vstopnic

•    Informacije o glavnih značilnostih dogodkov, vstopnic oziroma storitev iz ponudbe spletne platforme, vključno z morebitnimi dodatnimi poprodajnimi storitvami: so vselej pisno opisane in grafično prikazane ob opisu vsakega zadevnega dogodka, ki si ga uporabnik ogleduje z navigacijo po spletni platformi,

•    informacije o firmi in sedežu družbe so na voljo na dnu spletnega mesta spletne platforme oziroma na začetku teh Splošnih pogojev,

•    informacije o količini vstopnic oziroma storitev iz ponudbe spletne platforme: so vselej pisno prikazane ob opisu vsakega zadevnega izdelka, ki si ga uporabnik ogleduje z navigacijo po spletni platformi

•    informacije o končni ceni blaga, ki vključujejo davke oziroma druge dajatve: so navedene ob posameznem opisu zadevnega izdelka ter na strani »Naročilo«, do katere uporabnik dostopa z navigacijo do podstrani posameznega dogodka in klikom na gumb »Kupi vstopnice«, pri čemer je rok veljavnosti teh podatkov natančneje opredeljen v poglavju »Cene vstopnic in stroški dostave« teh Splošnih pogojev,

•     način, kraj, pogoje in stroške dostave vstopnic oz. izvršitve storitev, ter rok dostave: so vselej navedeni v poglavju »Elektronska dostava« teh Splošnih pogojev,

•    informacije o pritožbenem postopku pri podjetju: so vselej na voljo v poglavju »Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb« teh Splošnih pogojev,

•    informacije o odgovornosti za stvarne napake: so vselej na voljo v poglavju »Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb« teh Splošnih pogojev.

•možnosti in pogojev poprodajnih storitev in prostovoljne garancije / trajanje pogodbe, kadar je to primerno, in pogoje za odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, ali pogodbe s samodejnim podaljševanjem / funkcionalnosti, vključno z veljavnimi ukrepi za tehnično zaščito digitalne vsebine / združljivosti digitalne vsebine s strojno in programsko opremo, s katero je družba seznanjena oziroma bi morala biti seznanjena: niso posebej zagotovljene uporabniku, saj niso relevantne glede na izdelke oziroma dejavnost ponudnika spletne platforme.

Obvezne informacije, ki jih družba zagotovlja potrošnikom pred nakupom vstopnic na daljavo

•    Naslov na katerem družba dejansko opravlja dejavnost: je naveden na dnu spletnega mesta spletne platforme oziroma na začetku teh Splošnih pogojev,

•    kontaktni podatki, ki uporabniku oziroma kupcu omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo z družbo: se nahajajo na dnu spletnega mesta spletne platforme oziroma na začetku teh Splošnih pogojev,

•    pogoji, roki in postopek za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 43.č in b43.d členom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPOT-1), skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe iz petega odstavka b43.d člena istega zakona: so navedeni oziroma na voljo v naslednjih poglavjih teh Splošnih pogojev: »Odstop od pogodbe« in »Vračilo plačil kupcu v primeru odstopa od pogodbe« teh Splošnih pogojev,

•    navedbe o tem, da potrošnik krije morebitne stroške vračila blaga v primeru odstopa od pogodbe, stroški vračila blaga pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ki jih po svoji naravi ni mogoče vrniti po pošti, o stroških, ki jih mora potrošnik plačati podjetju v skladu s prvim odstavkom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPOT-1), če odstopi od pogodbe po tem, ko je vložil zahtevo v skladu s sedmim odstavkom 43.c ali tretjim odstavkom a43.č člena istega zakona in navedbe o neobstoju pravice do odstopa od pogodbe, če potrošnik v skladu s petim odstavkom 43.č člena istega zakona nima pravice do odstopa, oziroma o okoliščinah, v katerih potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe: so navedene v naslednjih poglavjih teh Splošnih pogojev: »Odstop od pogodbe« in »Vračilo plačil kupcu v primeru odstopa od pogodbe« teh Splošnih pogojev,

•   navedbe o možnosti izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihovi dostopnosti: so navedene v poglavju »Izvensodno reševanje potrošniških sporov« teh Splošnih pogojev.

Družba se prav tako zavezuje, da bo nakupovalcu pred nakupom vselej nudila tudi

•   Informacije o tem kaj je stvarna napaka, kako jo je mogoče uveljavljati in kakšne pravne možnosti ima kupec v povezavi z njo: pri čemer je slednje navedeno v poglavju »Stvarne napake« in poglavju »Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb« teh Splošnih pogojev.

•   pojasnilo, da se podpora, ki jo družba nudi kupcem v zvezi z njihovimi pritožbami in reklamacijami vstopnic, nanaša zgolj na nakupe, ki so bili uspešno izvedeni na tem spletnem mestu: je navedeno v poglavju »Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb« teh Splošnih pogojev,

•   navedbe možnih načinov plačila: so prikazane in na izbiro na strani »Naročilo«, do katerih uporabnik dostopa s klikom na gumb »Kupi vstopnice« na zadevni podstrani dogodka, pri čemer so morebitne omejitve ali posebnosti načina in možnosti plačila vselej navedene v poglavju »Način plačila« v zadevnih poglavjih  teh Splošnih pogojev,

•   Informacije o plačilnih pogojih: so prikazane in na izbiro na strani »Naročilo«, do katerih uporabnik dostopa s klikom na gumb »Kupi vstopnice« na zadevni podstrani dogodka, pri čemer so morebitne omejitve ali posebnosti načina in možnosti plačila vselej navedene v poglavju »Način plačila« v zadevnih poglavjih  teh Splošnih pogojev.

Vklopi razum zahtevaj račun

Družba mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu.

Začetek veljavnosti teh Splošnih pogojev

Te Splošni pogoji začnejo veljati na dan 23. 4. 2022.